ติดต่อเรา

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-8573-5
หรือ 0-2942-8200-45 ต่อ 616000
โทรสาร 0-2579-8571
ภายใน มก. 616000