ภาคปกติ

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติการ ควบคู่กับความรู้ทางภาคทฤษฏีเพื่อความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ด้านสุขภาพสัตว์และสารตกค้าง การพยาบาลสัตว์ การใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลสัตว์ ตลอดจนการดูแล และเพาะพันธุ์สัตว์เพื่อการทดลอง การอนุรักษ์และการบริโภค บัณฑิตมีความใฝ่รู้ มีทักษะเฉพาะทางมีคุณภาพทั้ง ทางความรู้และความชำนาญในการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตลอดจนงานด้าน การพยาบาลสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- สามารถสร้างและประยุกต์องค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศได้
- มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นเลิศทาง วิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรม
- ผลิตงานวิจัยทางด้านการชันสูตรโรค การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในระดับสากล หรืออ้างอิงได้ ตลอดจนด้านการพยาบาลสัตว์
- มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ชี้นำและสร้างความเข้มแข็งสู่สังคม
- ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ความชํานาญด้านการป้องกันโรคสัตว์ การ ดูแลสัตว์ขณะเจ็บป่วย การฟื้นฟูสัตว์ หลังการรักษาหรือเจ็บป่วย การประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต้น และการดูแลทางด้านโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสัตว์ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถในงานด้านการเพิ่มประชากรสัตว์เพื่อเชิงพาณิชย์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า และสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และงานด้านการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
- ผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญด้านการป้องกันโรคสัตว์ การประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต้น การดูแลสัตว์ ขณะเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสัตว์หลังการรักษาหรือเจ็บป่วย
- ผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญด้านการดูแลทางด้านโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตสัตว์
- ผลิตบัณฑิตที่มีความชํานาญด้านการผลิตหรือเพิ่มประชากรสัตว์ ครอบคลุมทั้งสัตว์เชิงพาณิชย์สัตว์ เลี้ยงสัตว์ทดลอง สัตว์ป่า และสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์
- ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับโรงฆ่าสัตว์
- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์และสารตกค้างเบื้องต้น

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)