ทำเนียบผู้บริหาร


น.สพ.เกียรติศักดิ์ อุ่ยรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการสถาบันสมทบโรงเรียนสัตวแพทย์
พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2538


สพ.ญ.สุภาพร จ๋วงพานิช
ผู้อำนวยการสถาบันสมทบวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
พ.ศ. 2538 ถึง 30 พ.ย. พ.ศ. 2542


ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
1 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544


รศ.น.สพ.วีระพล จันทร์สวรรค์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
1 กันยายน พ.ศ. 2544 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547


รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ถึง 15 สิงหาคม พ.ศ.2547


รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์
16 สิงหาคม พ.ศ.2547 ถึง 1 ตุลาคม พ.ศ.2549


รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
2 ตุลาคม พ.ศ.2549 ถึง 18 มิถุนายน 2550


รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
19 มิถุนายน 2550 ถึง 18 มิถุนายน 2554


รศ.ดร.พินิต เข็มทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
19 มิถุนายน 2554 ถึง 25 กรกฎาคม 2554


รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
26 กรกฎาคม 2554 ถึง 25 กรกฎาคม 2558


ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
26 กรกฎาคม 2558 ถึง 25 กรกฏาคม 2562


รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รักษาการแทนคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
26 กรกฎาคม 2562 จนถึง 26 สิงหาคม 2562


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
27 สิงหาคม 2562 จนถึง ปัจจุบัน