ข้อมูลและสถิติ

จํานวนนิสิตปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

1

นิสิตปริญญาเอก

14

นิสิตปริญญาโท

504

นิสิตปริญญาตรี-สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

468

นิสิตปริญญาตรี-สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

จํานวนนิสิตที่สำเร็จการศึกษา

ข้อมูล : ปีการศึกษา 2563

40

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

87

สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

ภาวะการได้งานทำ

ข้อมูล : ปีการศึกษา 2562

23

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

61

สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์