ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 97 รายการ

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 97 รายการ