ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ