การวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นต่อ เรื่อง “ร่างมาตรฐานการใช้สัตว์ เพื่องานวิทยาศาสตร์ (สัตว์เกษตรและสัตว์น้ำ)

การวิพากย์และแสดงความคิดเห็นต่อ “ร่างมาตรฐานการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ (สัตว์เกษตรและสัตว์น้ำ)” ผ่านระบบ Webex Meetings วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.-14.15 น.
Meeting link: https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=mfe2a6ef1ed35479424a3a6aa66f62cf9
Meeting number: 2515 655 4723
Password: 310365