คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย โครงการสัมมนา เรื่อง วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 (KU-KM Day)

ขอแสดงความยินดีกับคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการสัมมนา เรื่อง วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 (KU-KM Day) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในการประกวดรางวัลประเภท "Good Practice Awards" ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง เทคนิคการเขียนแบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย นางสาวหทัยกาญจน์ ลูกฟัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา และในการประกวดรางวัลประเภท "Innovation Awards" ได้รับรางวัลชมเชย เรื่อง ระเบียนประวัติออนไลน์และการวิเคราะห์สถานภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. โดย นายนริศ ปานศรีแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ