คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 รางวัลดีเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ได้รับประกาศเกียรติคุณ โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 รางวัลดีเยี่ยม ประเภทที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน (2.2 พัฒนาการบริการ) ในหัวข้อเรื่อง ระบบฝึกงานนิสิตออนไลน์ VTN KU คณะผู้จัดทำประกอบด้วย นางสาวหทัยกาญจน์ ลูกฟัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา, นายนริศ ปานศรีแก้ว นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ และนางสาวมริสสา สนิทวงศ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ