รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-4 เพื่อไปศึกษาต่อระยะยาว 1 ภาคการศึกษา ณ Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students(AIMS) หากมีนิสิตสนใจสามารถติดต่อ อ.ดร.สุพจนา เจริญสิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รายละเอียดและใบสมัคร AIMS 2565

รายละเอียดและใบสมัคร AIMS 2565