(ร่าง) ประกวดราคา-ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดิเทคชั่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

Download (PDF, Unknown)