ประกวดราคา-ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติดิเทคชั่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา

ประกาศ-ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท

เอกสารประกวดราคา

เอกสาร-ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท