ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่สากล ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกติดต่อ อ.ดร.สุพจนา เจริญสิน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณรุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เพื่อเลือกมหาวิทยาลัยที่จะไปแลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจขั้นตอนการขอรับทุนต่อไป

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต