ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางานประจำ”

เอกสารของโครงการ

โครงการสัมมนา เรื่อง “การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางานประจำ”

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุบิน ยุระรัช

วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนางานประจำ