ขอเชิญผู้บริหารคณะทุกท่าน เข้าร่วมโครงการการพัฒนาคณะแบบสร้างสรรค์โดยมีธรรมาภิบาลร่วมกับแนวทางอื่น

เอกสารของโครงการ

โครงการการพัฒนาคณะแบบสร้างสรรค์โดยมีธรรมาภิบาลร่วมกับแนวทางอื่น

 

เอกสารประกอบการบรรยาย โดย ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอกสารประกอบโครงการ-การพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์บนฐานหลักธรรมาภิบาล