โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2564

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนแบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น”