โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ kuojs และการบันทึกข้อมูลวารสารในระบบคลังความรู้ดิจิทัล มก. (23 ก.ค. 2563-บ่าย)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ kuojs และการบันทึกข้อมูลวารสารในระบบคลังความรู้ดิจิทัล มก. (23 ก.ค. 2563-บ่าย)