OPEN HOUSE VETTECH KU 2019


OPEN HOUSE VETTECH KU 2019 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและสาร อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าคณะเทคนิคการสัตวแพทย์และแนะนำสาขาอาชีพ บรรยากาศการเรียนการสอนในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ การทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ   ดูภาพเพิ่มเติม Click ที่นี่