โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคในการออกแบบและกำหนด KPI ระดับบุคคล


คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคในการออกแบบและกำหนด KPI ระดับบุคคล ของสายวิชาการและสายสนับสนุน ขอบคุณวิทยากร อ.น.สพ.เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี Click ที่นี่เพื่อดูภาพเพิ่มเติม