ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 41 ปี


คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดย อ.ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และคุณฉัตรพร วิชิตนาค หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 41 ปี